Back to Top

محصولات


روی

pb

ژنز کانسار سرب و روی قزلجا

بررسی لایه های حاوی سرب، روی و مس در محدوده اکتشافی مورد سخن نشان می دهد که ژنز کانسار فوق می تواند به دو صورت 1- کانسارهای تیپ Red bed و نیز 2- کانسارهای نوع رسوبات اگزالاتیو سرب و روی سدکس (Sedimentary Exhalative Lead and Zinc Deposits-SEDEX) و از نوع دیستال نسبت به مجرا (Vent-distal) باشد. بررسی های مربوط به سیالات درونگیر در کانسارهای سدکس تیپ دیستال نسبت به مجرا (Vent-distal) نشان می دهد که این نوع از کانسارهاي سدکس از شورابه هاي با دماي 100 تا 200 درجه با شوري بالا (بين 10-30 درصد وزني) بوجود آمده اند.
از طرف دیگر می توان چنین اظهار نمود که شسته شدن افق های غنی از مواد آلی و بقایای گیاهی و ایجاد زون های دگرسان شده (Bleaching Zones) که توسط بیکدلی (بیکدلی و همکاران، 1394) بدان اشاره شد نیز می تواند یکی از مکانیزم های تشکیل دهنده لایه های سرب، روی و مس در منطقه مورد مطالعه باشد که از آن تحت عنوان کانسارهای تیپ Red Bed یاد می شود. به همین دلیل بررسی های بیشتر و انجام مطالعات دقیق تر به لحاظ کانی شناسی و در صورت لزوم مطالعات ایزوتوپی راه گشای تعیین ژنز کانسار مورد سخن خواهد بود.
مهمترین منشأ سیال های کانه ساز در کانسارهای چینه سان نوع Red Bed، آبزدایی و آبکافت لایه های سرخ افق اکسیدان موجود در پایین افق های کانی زایی شده است.
نتايج مطالعات میکروسکوپی بر روی کانسنگ معدن حاکی از آن است كه سیلیس به صورت کوارتز، کلسیت و آلبیت اصلی ترین کانی های تشکیل دهنده و سنگ میزبان ماده معدنی سرب می باشند. همچنین کانی های مسکوویت، کلریت، ژیپس و ارتوکلاز کانی های فرعی تشکیل دهنده سنگ میزبان می باشند. همچنین کانی های سروزیت، گالن، اسمیت زونیت و اسفالریت کانی های اصلی معدنی کانسنگ مورد نظر را تشکیل می دهد.
همچنین کانی مالاکیت به مقدار بسیار کم در برخی از مقاطع دیده می شود.


نتایج مطالعات تخمین و ارزیابی ذخیره

بر پایه بررسی ها و مطالعات صورت گرفته میزان ذخیره و همچنین عیار حد برای ماده معدنی سرب و روی در محدوده مورد بررسی مشخص گردید. برای اندیس سرب با عیار حد 2/89 درصد، و برای اندیس روی با عیار حد 2/92 درصد، برآورد شده است
آنالیز مربوط به 10 اکسید اصلی این نمونه که توسط آزمایشگاه زرآزما زنگان ایرانیان واقع در استان زنجان قرائت شده به شرح ذیل می باشد.

نام نمونه L.O.I P2O5 MnO MgO K2O Fe2O3 CaO BaO Al(ppm) SiO2
Spz-1 15.40 <0.05 0.14 1.06 1.31 1.87 14.80 <0.05 40318 39.26